Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER  en een cliënt waarop MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 
2. Inspanningen

Medisch Pedicure Petra Klinkhamer zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.  MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt voor  de behandeling inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan  MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER  melden per telefoon, app of mail. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag  MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER  het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. 

4. Betaling

 MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant/pin te voldoen.

5. Personeel (indien van toepassing)                                                                                        

 MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.


6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet  MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER  vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan  MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.  MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER  neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem of op een klantenkaart.  MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER  behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort: AVG ingaande 25 mei 2018) MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER  zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Zie ook het tabblad “Privacy policy”

7. Geheimhouding 


 MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 8. Aansprakelijkheid


MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat  MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Garantie


MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER  geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
•    De cliënt andere producten dan de door  MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER  geadviseerde heeft gebruikt.
•    De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
•    De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
•    De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal

MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER  meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten


Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER. MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal  MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. NB: Medisch Pedicure Petra Klinkhamer is aangesloten bij brancheorganisatie ProVoet, en een klacht waarbij cliënt en pedicure niet tot overeenstemming komen, kan door cliënt aan de Geschillencommissie van ProVoet worden voorgelegd.


12. Behoorlijk gedrag


De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 
13. Recht 


Op elke overeenkomst tussen MEDISCH PEDICURE PETRA KLINKHAMER en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.